Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul

CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr........... din ......................
Părţile contractante
SC HAPPY HOLIDAY SRL, cu sediul în PITESTI , STR. PANSELELOR NR 2, cod unic de inregistrare RO 13533358, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti cu nr. J 03/ 486 / 2000, reprezentată prin STOICA DENISA în calitate de agent de turism, denumită în continuare Agenţia, şi Turistul/Reprezentantul turistului 

Domnul/Doamna ……. , domiciliat/domiciliată în …………….., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria……. nr. ……, au convenit încheierea prezentului contract, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001. 

I. Obiectul contractului
1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher , bilet de odihnă tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract, şi eliberarea documentelor de plată si calatorie. 
2. Sub incidenta prezentului Contract intra turistul:
MR. 
Excursia:  
1. , HOTEL …… , Localitate ….., 1 camera ……., Masa ……, perioada ……. 
   II. Preţul. 
1.Preţul contractului este de …… RON şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A.
Avansul este de ….. RON iar plata finală se va face până la data de ……………
2. Preţul poate fi modificat, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor:
a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;                   
b) redevenţelor şi taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi;
c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
3. In cazuri speciale, agentia poate majora pretul excursiei cu cel mult 10 % din valoare, din motive independente de vointa sa, acesta neconstituind motiv de anulare a excursiei. Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în nici un caz, în cursul celor 10 de zile calendaristice care preced data plecării.
4. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorării, turistul poate rezilia contractul fără nici o obligaţie faţă de Agenţie, aceasta din urmă având obligaţia de a rambursa turistului toate sumele aferente călătoriei turistice plătite de acesta, inclusiv comisionul.
5. Plata serviciilor comandate se efectueaza in valuta in care este exprimat pretul programului turistic. In cazul platii in alta valuta, aceasta se va face la cursul BNR din ziua platii plus un coeficient de licitatie valutara de 2 %.
6. Modalitati de plata: La incheierea contractului se percepe un avans de minimum 30% din pretul stabilit sau, dupa caz, plata integrala a contravalorii pachetului de servicii turistice. Avansul este retinut de agentie cu titlu de penalitati, in situatia in care turistul renunta la contract din vina sa. Plata finala se face cu maximum 21 zile inaintea inceperii sejurului sau excursiei.

III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei
1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 7 zile înainte de data plecării.
2. În cazul în care, după începerea excursiei, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau agenţia de turism organizatoare constată că nu le va putea realiza, Agenţia este obligată:
a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice, fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice, conform analizei de pret;
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, restituirea contravalorii serviciilor neprestate, conform analizei de pret.
3. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează:
a) turistului;
b) unui tert care nu este parte in contract iar cauzele nerealizarilor nu puteau fi prevazute sau evitate;
c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră. 
4. In cazuri speciale (defectiuni ale mijlocului de transport, greve, demonstratii, schimbari ale orarului de zbor, intazieri sau anulari ale curselor aeriene, supraaglomerari ale unitatilor de cazare etc. ) agentia poate opera modificari in structura si organizarea programului turistic, inaintea sau in timpul derularii acestuia, fara a afecta calitatea sau cantitatea serviciilor. De asemenea, in cazuri similare, agentia poate inlocui hotelul, restaurantul sau mijlocul de transport initial, asigurand servicii de calitate egala sau superioara, ambele situatii neconstituind motiv de anulare a excursiei. 
5. Agentia de turism HAPPY HOLIDAY nu se poate face responsabila de situatii in care apar nemultumiri ca urmare a sesizarii unor eventuale discordante dintre clasificarea oficiala a anumitor servicii turistice ( hoteluri, transport, restaurante etc ) si calitatea acestora. 
6. Agentia poate anula, reprograma sau recalcula o actiune turistica daca grupul minim necesar nu s-a realizat, acolo unde acest lucru este specificat in programul turistic, avand obligatia de a informa turistii cu minimum 7 zile inaintea plecarii. In cazul reprogramarii sau a majorarii pretului excursiei, ca urmare a acestui caz, turistii au posibilitatea de a accepta noua data de plecare, respectiv noul pret sau de a se retrage fara penalizari. De asemenea, agentia poate anula o excursie in cazul neobtinerii vizelor necesare realizarii acesteia. 
7. La solicitarea turistului, Agenţia are obligaţia să furnizeze turistului, în termen de 3 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:
a) orarele, escalele şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce va fi ocupat de turist în mijloacele de transport;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, cele ale autorităţilor locale care pot ajuta turistul în caz de nevoie; în cazul în care aceste reprezentanţe sau 
autorităţi locale nu există, turistul trebuie să dispună de un număr de apel de urgenţă sau de orice altă informaţie care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;
c) posibilitatea semnării unui contract de asigurare facultativă, care să acopere taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistenţă, care să acopere taxele de repatriere în caz de accidentare ori de boală.
 
Drepturile principale potrivit OG nr. 2/ 2018
1. Calatorii primesc toate informatiile esentiale privind pachetul anterior incheierii contractului in legatura cu pachetul de servicii de calatorie.
2. In relatia cu clientul exista cel putin un comerciant care raspunde pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in contract.
3. Calatorilor li se pune la dispozitie un numar de telefon de urgenta sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legatura cu agentia de turism organizatoare sau cu agentul de turism. 
4. Calatorii pot transfera pachetul unei alte persoane, in urma instiintarii efectuate in mod rezonabil si eventual a platii unor costuri suplimentare.

5. Pretul pachetului poate fi marit numai daca cresc costurile specifice (ex.: pretul carburantului) si daca acest lucru este prevazut in mod expres in contract, dar nu mai tarziu de 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului. In cazul in care cresterea pretului este mai mare  de 8% din pretul pachetului, calatorul poate inceta contractul unilateral. In cazul in care agentia de turism isi rezerva dreptul de a creste pretul, calatorul are dreptul la o reducere de pret daca apare o scadere a costurilor relevante.
 
6. Calatorii pot inceta contractul fara plata unei penalitati de incetare si pot obtine rambursarea completa a oricaror plati in cazul in care oricare diintre elementele esentiale ale pachetului, altul decat pretul, s-a modificat in mod semnificativ. In cazul in care inainte de inceperea executarii pachetului, comerciantul raspunzator de pachet anuleaza pachetul, calatorii au dreptul la rambursare si, dupa caz, la o despagubire.

7. Calatorii pot inceta contractul fara plata unei penalitati de incetare inainte de inceperea executarii pachetului, in circumstante exceptionale, de exemplu in cazul aparitiei unor probleme grave de securitate la destinatie care sunt susceptibile de a afecta pachetul. In plus, calatorii au posibilitatea de a inceta contractul in orice moment, inainte de inceperea executarii pachetului, in schimbul achitarii unei penalitati de incetare adecvate si jsutificabile. 
8. In cazul in care, dupa inceperea executarii pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate cum s-a convenit, vor trebui oferite calatorului servicii alternative corespunzatoare, fara a implica plata unor costuri suplimentare. Calatorii pot inceta contractul fara plata unor penalitati de incetare, in cazul in care serviciile nu sunt executate in conformitate cu contractul, si acest fapt afecteaza, in mod substantial, executarea pachetului, iar agentia de turism organizatoare nu remediaza problema, calatorii au, de asemenea, dreptul la o reducere a pretului si/sau la plata unor despagubiri pentru daune in cazul in care serviciile de calatorie nu sunt executate in mod corespunzator sau sunt executate in mod necorespunzator.
9. Agentia de turism organizatoare trebuie sa ofere asistenta in cazul in care turistul se afla in dificultate.
10. In cazul in care agentia organizatoare intra in insolventa, platile vor fi rambursate. In cazul in care agentia organizatoare intra in insolventa dupa inceperea executarii pachetului, iar transportul este inclus in pachet, repatrierea calatorilor este garantata.
 
IV. Drepturile şi obligaţiile turistului
1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în pachetul de servicii turistice contractat, doar daca exista posibilitatea reala a acestui transfer si nu mai tarziu de 10 zile inaintea plecarii, cu obligaţia de a anunţa Agenţia.
Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
2. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. VI pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; 
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului; 
c) inlocuirea excursiei cu una de valoare echivalenta, superioara sau inferioara, cu reglarea diferentelor de pret. 
3. Turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
a) anularea se datoreaza nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat turistul, în termen de cel putin 7 zile calendaristice premergatoare datei plecării;
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse);
c) anularea s-a făcut din vina turistului.
4. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia plus 10 % din pretul total al ofertei (minim 30 euro / persoana), reprezentand comisionul de administrare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii, pentru care turistul poate incheia o asigurare facultativa STORNO.
5. Dacă turistul, după achitarea şi confirmarea serviciilor, solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract. Orice modificare adusa programului turistic la cererea turistului, dupa confirmarea ferma a rezervarii, se va face contra sumei de 30 Euro/modificare pentru fiecare rezervare.
6. Turistul se face direct raspunzator pentru consecintele ce decurg din nerespectarea programului excursiei, pierderea actelor de identitate sau a documentelor de calatorie, nerespectarea conditiilor vamale si a conditiilor impuse la frontierele tarilor in care calatoreste.
7. Turistul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate şi/sau de faliment al Agenţiei la OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A, cu sediul în localitatea Bucuresti -011822, Aleea Alexandru, nr 51, sector 1, Telefon : (+40) 21 405 7420, cu polita de asigurare SERIE I, NR. 55628, valabila pana la data de 31.12.2022.
8. Turistul este obligat sa se asigura ca documentele de calatorie (pasaport / carte de identitate) sunt valabile in momentul calatoriei. Pentru tarile U.E se poate calatori cu carte de identitate, iar pentru tarile NON U.E este obligatoriu pasaport valabil cel putin 6 luni din momentul returului. Copii de pana la 14 ani trebuie sa aiba pasaport, chiar si insotiti de ambii parinti. Agentia recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera. In cazul in care turistul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in sarcina Agentiei (de exemplu, in cazul calatoriei cu minori, imputernicire si cazier din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteste sau orice alte documente), agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.
9. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament, cu locul de desfasurare in Romania, turistul are obligatia sa respecte urmatorul program de a acordare a serviciilor: cazarea se face, de regula, la ora 18:00 a zilei de intrare si se termina, de regula, la ora 11 a zilei de iesire. Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana, cel tarziu, la orele specificate mai sus, cad in sarcina exclusiva a turistului.
10. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
11. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate si documentul de calatorie eliberat de Agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament) in vederea acordarii serviciilor turistice. In cazul in care turistul beneficiaza de bilet de odihna si tratament, acesta este obligat sa prezinte, in plus, biletul de trimitere de la medicul de familie, cardul de sanatate activat si dovada de asigurat (adeverinta de la locul de muca sau cupon de pensie).
12. Turistul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la retur. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre turist a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele vor fi suportate de catre turist.
13. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac orice cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
 
V. Renunţări, penalizări, despăgubiri pentru pachete proprii SC Happy Holiday SRL  
1. În cazul în care turistul renunţă la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, indiferent de motive, exceptand cazurile de forta majora definite conform legii, pentru care turistul poate incheia o asigurare facultativa STORNO, acesta va suporta urmatoarele penalitati calculate din valoarea totala a excursiei: 
a) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 45 de zile calendaristice înainte de data plecării;
b) 80% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 30 - 45 de zile calendaristice înainte de data plecării;
c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 30 zile calendaristice înainte de data plecării sau pentru neprezentarea la program.
Aceste penalizari se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare, anulare, penalizare. In acest caz se aplica regulile speciale ale fiecarui program in parte. 
Pentru programe operate de alti touroperatori, se vor respecta conditiile de retragere, anulare si penalizare a acestora, conform  detalierii de la capitolul I punctul 2. 
La ofertele speciale si programele Inscrieri Timpurii rezervarile sunt nerambursabile si nemodificabile atat la serviciile proprii, cat si la serviciile furnizate de alte agentii organizatoare.
 
2. In cazul in care in urma retragerii sau renuntarii la la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, pagubele provocate agentiei nu vor fi acoperite prin procentele de penalizare mai sus mentionate, turistului va fi obligat sa acopere aceste pagube, care insa nu pot  depasi valoarea totala a contractului.
3. Retragerea sumelor din casierie se va face in termen de 30 zile de la data depunerii cererii. 
4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.
5. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.
6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar cererea de renunţare nu este luată în considerare.
7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract, despăgubiri ce nu pot depăşi preţul pachetului de servicii turistice prevăzut în contract si achitat de catre client. 
8. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, pandemii si epidemii, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti, se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.
VI. Reclamaţii
1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei (sau reprezentantului acesteia – ghidul insotitor), cât şi prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului) inainte de terminarea sejurului. Reclamatiile facute dupa terminarea sejurului nu pot fi identificate si deci nu pot fi luate in considerere.
2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la încheierea călătoriei. 
3. Daca in urma analizei reclamatiei se consatata ca agentia nu si-a indeplinit obligatiile asumate, aceasta va propune alternative de compensare sau va despagubi turistii reclamanti cu c/v serviciilor neprestate sau incomplet prestate, in termen de 30 zile de la data depunerii reclamatiei.
4. Agentia nu ia in considerare reclamatiile sau notificarile facute in nume colectiv.
VII. Dispozitii finale
1. Prezentul contract inceteaza, fara culpa partilor, in cazul in care fata de un tert care are legatura cu realizarea obiectului contractului (ex.transportatorul) se declara procedura insolventei.In acest caz, agentia va anunta in cel mai scurt timp pe beneficiar, despre aceasta situatie, urmind ca partile sa decida pentru suma de bani platita, la incheierea unui alt contract, in masura posibilitatilor si a termenelor de realizare , iar pentru direferenta-respectiv suma de bani déjà platita tertului respectiv care a intrat in insolventa, clientul da acordul prin prezentul contract agentiei, ca aceasta sa se subroge in drepturile clientului la masa credala, urmind ca in max 5 zile de la data incasarii creantei agentia sa o restituie clientului.In acest caz clientul va avansa cheltuielile pentru inscrierea la masa credala.In cazul aparitiei unui astfel de caz de insolventa, fiind o clauza neimputabila agentiei, aceasta nu este obligata sa plateasca daune clientului.
2. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
3. Turistul declara ca Agentia de turism l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a serviciilor turistice in conformitate cu prevederile OG nr. 107/1999 republicata. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, turistul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a acestora in conformitate cu oferta agentiei de turism.
VIII. Nota
1. clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile din tarile vizitate, ca atare facilitatile camerelor sunt conforme cu standardele locale;
2. conform reglementarilor in vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa iasa din tara: sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor; sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui care nu-i insoteste) legalizat la notariat; adultul care-i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera; informatii suplimentare pe www.politiadefrontiera.ro;
3. toti copiii care nu poseda carte de identitate au nevoie de pasaport;
4. agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu;
5. tariful pentru copil este valabil in cazul in care acesta sta in camera cu doi adulti. Pentru a beneficia de tariful de copil acesta trebuie sa nu fi depasit la data inceperii calatoriei varsta mentionata in program.
6. distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup;
7. hotelul isi rezerva dreptul de a solicita fiecarui turist o suma cash sau o copie a cartii de credit personale, ca garantie pentru cheltuielile suplimentare ce urmeaza a fi facute pe parcursul sederii;
8. pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; in momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor;
9. persoanele care calatoresc singure pot opta pentru camera single sau pentru partaj, caz in care agentia va propune, in functie de inscrierile existente sau ulterioare, un partaj. In situatia in care nu exista partaj pana la expirarea termenului limita de inscriere, agentia nu se obliga sa suporte diferenta de camera single, in consecinta turistul poate sa se retraga fara penalizari sau sa opteze pentru camera single;
10. agentia nu este raspunzatoare pentru eventualele perturbari de trafic rutier, care pot cauza intarzieri si modificari de program;
11. in situatia in care turistul achizitioneaza transferuri interne, iar acestea nu corespund cu ora de imbarcare, agentia nu are obligatia de a decala ora de plecare;
12. transportul rutier cu autocarul, se realizeaza conform regulamentul Parlamentului European si al Consiliului, referitoare la perioadele de conducere, de repaus si pauzele care trebuie respectate de catre conducatorii auto profesionisti, in vederea imbunatatirii conditiilor de lucru si a sigurantei rutiere.
13. conducatorul de grup poate modifica programul actiunii in anumite conditii obiective;
14. conform reglementarilor internationale, serviciile de ghidaj in interiorul muzeelor si in apropierea obiectivelor turistice pot fi asigurate doar de catre ghizii locali;
15. agentia nu este raspunzatoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sau a obiectelor personale; in cazul in care aceste situatii nedorite apar, turistul are obligatia de a depune personal plangere la organele competente;
16. excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale. Sumele aferente acestor excursii nu se incaseaza in numele si pentru agentia Tour Operatoare. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele ale excursiilor ce pot fi achizitionate de la receptia hotelurilor, aceasta datorandu-se faptului ca persoanele participante vor avea la dispozitie un mijloc de transport care ii va duce si ii va aduce la hotelul respectiv, ghidul excursiei si dupa caz ghid local. Pretul excursiilor este calculat pentru un grup minim de 20 persoane. La un numar mai mic de participanti pretul creste proportional; la excursiile optionale, insotitorul de grup se va alatura turistilor care au achizitionat respectivele excursii, astfel incat cei care raman la hotel vor avea program liber fara insotitor;
17. oferta a fost calculata pentru un numar minim de participanti, in situatia in care acest numar nu ma fi intrunit, agentia isi rezerva dreptul de a modifica pretul excursiei;
18. asezarea in autocar se face in ordinea inscrierilor, incepand cu bancheta a doua (locurile 5-6 pe partea stanga, 7-8 pe partea dreapta).
IX. Prelucrarea datelor personale
Pe baza consimțământului dumneavoastră acordat la finalul prezentului document („Consimțământul”), SC HAPPY HOLIDAY SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Pitesti, str. Panselelor, nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J03/483/2000, având CUI RO 13533358, va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prezentul Consimțământ și legislația aplicabilă.
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restricționarea, blocarea, arhivarea, ștergerea sau distrugerea datelor.
În contextul promovării, rezervării, intermedierii, ofertării și comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale, servicii de agrement sau călătorii de afaceri de către S.C. HAPPY HOLIDAY S.R.L., și al menținerii/dezvoltării raporturilor comerciale/ contractuale cu dumneavoastră, vă putem solicita anumite date cu caracter personal. În vederea desfășurării activităților menționate, putem divulga datele dumneavoastră cu caracter personal către partenerii contractuali ai Happy Holiday, cu respectarea drepturilor dumneavoastră.  
În acest sens, S.C. HAPPY HOLIDAY S.R.L. poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, companie/autoritate/instituție, CNP, vârstă minori, adresa de corespondenta, telefon/fax, e-mail, pagina web/cont social media.
Dumneavoastră vă puteți exercita opțiunea în privința unei asemenea prelucrări prin selectarea/ bifarea casetelor adecvate din formularele/ documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.
Indiferent de situație, în cazul în care veți dori la un moment dat încetarea prelucrării de către S.C. HAPPY HOLIDAY S.R.L. a datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți solicita oricând încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră.
Totodată, vă puteți dezabona oricând, folosind butonul "Dezabonare" sau „Unsubscribe”, dacă veți dori să nu mai primiți newslettere sau materiale informative din partea S.C. HAPPY HOLIDAY S.R.L.
S.C. HAPPY HOLIDAY S.R.L. va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția tur-operatorilor, unităților de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimentelor culturale, serviciilor de agrement sau călătorii de afaceri rezervate sau achiziționate de dumneavoastră, respectiv partenerilor S.C. HAPPY HOLIDAY S.R.L.  de afaceri, în cazul în care fără partajarea datelor, dumneavoastră nu ați putea beneficia de toate aceste servicii menționate mai sus) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.
În relația cu S.C. HAPPY HOLIDAY S.R.L. beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:
a) dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal;
b) dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
c) dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
d) dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
e) dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
f) dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; 
g) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.
Pentru exercitarea acestor drepturi și/sau pentru a solicita modificarea sau actualizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau pentru a obține clarificări cu privire la operațiunile de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, va rugăm sa transmiteți o cerere scrisa, datata si semnata la sediul agentiei (Pitesti, str. Panselelor, nr. 2) sau pe urmatoarea adresă de e-mail: office@happy-holiday.ro
Prin completarea și semnarea prezentului document, confirmați că ați citit, ați fost informat/ă corect, complet, precis, ați luat la cunoștința și înțelegeți pe deplin informarea/ consimtamantul pentru rezervarea/ cumpararea serviciilor si/sau a pachetelor de servicii de calatorie in contextul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal.
 
CONSIMȚĂMÂNTUL DUMNEAVOASTRĂ
Subsemnatul/a _____________________________________________, declar, prin prezenta, că am citit termenii și condițiile de mai sus în care SC HAPPY HOLIDAY SRL intenționează să prelucreze și/sau să transfere, după caz, datele mele cu caracter personal și îmi exprim acordul ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate în scop de marketing de către SC HAPPY HOLIDAY SRL.
Sunt de acord sa primesc, in mod regulat, oferte si informari pe email si/sau telefonic.   DA   /   NU
Declar pe proprie raspundere ca am fost informat/a cu privire la asigurarea medicala de calatorie si mentionez ca DORESC    /    NU DORESC.
Declar pe proprie raspundere ca am fost informat/a cu privire la asigurarea de calatorie storno si mentionez ca DORESC    /    NU DORESC.
 
 
Agentia, 
Reprezentant . Turist,